ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
 • Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.
 • Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 • Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. (en az 60 gün)
 • Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.
 • Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir.
 • Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe – alarak kurulmuş kuruluşlar
 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

(Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir).

 • Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır ve hareketliliğe katılmadan önce detaylı bir araştırma yapmaları gerekmektedir.
 • Erasmus+ ofisi öğrencinin vize işlemleri için talep olması durumunda referans amaçlı bir vize yazısı hazırlamaktadır.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir.
 • Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
 • Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebebe ilişkin bir durum oluşması durumunda Merkez ile iletişime geçilmelidir.
 • Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.
 • Hareketliliğe katılacak öğrenciler yükseköğretim kurumu tarafından yapılan seçimle belirlenir. Yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci seçim takvimi belirlenir; seçim yapılacağı ilan edilir ve belirlenen son başvuru tarihine kadar başvurular alınır.
 • Yükseköğretim kurumu, hibe vereceği öğrenci sayısını ve hibe verilebilecek süreleri Merkez tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirler.

BAŞVURUDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN ERASMUS+ SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDAKİ ORANLARA GÖRE HESAPLANMAKTADIR.

Akademik başarı düzeyi : %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

 • Dil seviyesi %75 yazılı % 25 sözlü sınav olacak şekilde hesaplanmaktadır.
 • Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir.
 • Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.
 • Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir.
 • Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

1. Grup Program Ülkeleri Danimarka, İrlanda, Fransa, İtalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, birleşik krallık, Lihtenştayn, Norveç 600 €
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İzlanda 500 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400 €

ENGELİ ÖĞRENCİLER İÇİN İLAVE HİBELER

 • Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 • Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin engelli olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir

Kaynak: https://europa.eu/

https:// ua.gov.tr

Evraklara ilgili sorularınız ya da detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisini ziyaret edebilir ya da aşağıdaki adreslerden bize ulaşabilirsiniz.

intoffice@biruni.edu.tr

erasmusoutgoing@biruni.edu.tr