Öğrenim Hareketliliği                                          

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrencilerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yükseköğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya yönelik olarak öğrenim hareketliliği faaliyetleri desteklenmektedir.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır?

Öğrenim hareketliliğinde; Güz ya da Bahar dönemi (4-5 ay)

                        Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri öğrenim/staj faaliyeti sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz. Yalnızca YTB burslusu öğrencilerin faaliyete katılımları halinde YTB burslarında kesinti söz konusu olup öğrenciler bu bilgi dahilinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe vererek hareketliliğe dahil olabilirler. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.01.2018 tarihli toplantısında uygun bulunan “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yurtdışından Gelecek Yabancı Uyruklu Öğrencilere Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca burslandırılan YÖK Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye’deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına (Mevlana, Erasmus+, vb.) katılamayacağına, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.04.2018 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Hibe ödemeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize yapılan ödeme ile orantılı olarak yapılmaktadır. Öğrencilere hibeleri yüzde 80 ilk ödeme ve yüzde 20 ikinci ödeme olarak 2 taksitte yapılır. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu(Online Nihai Rapor), Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, Katılım Sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
Belirtilen asgari sürelere uyulmaması durumunda faaliyet geçersiz sayılacak olup, öğrenciye yapılmış olan hibe ödemesinin tamamının iade edilme zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Faaliyet süreleri karşı kurumlardan alınan Katılım Belgesi  ile desteklenerek faaliyet süresi kesinleştirilir.

Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler, planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

BELENDİRME

1) İlk planlamada alınan hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için yeterli hibe kalmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.
2) Öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve öğrenimin uzatma bölümünün başlamasından sonra bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır.
3) Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur.
4) Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından müteşekkildir.
5) Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.
6) Gidilen kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödenmeyecek buna karşın Biruni Üniversitesi’nde yükümlü olunan harç gibi ödemeleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Öğrencinin almakta olduğu diğer burslar (devlet bursları, üniversiteden alınan başarı bursları, vs.) değişim süresince devam edecektir.

Not: YÖK Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye’deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına (Mevlana, Erasmus+, vb.) katılmaları Yükseköğretim Yürütme Kurulu 04.04.2018 tarihli kararı ile mümkün değildir.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler :

Öğrencinin üniversitemizde alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kesinleştirilir. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir.
Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir.
Erasmus öğrencileri üniversitemize kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Öğrencilerin kayıt ve harç ücretleri sadece üniversitemize yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti ve gezi ücreti olabilir.
Öğrencinin halihazırda aldığı ulusal burslar, yurt dışında öğrenimi sırasında ne sonlandırılabilir, ne kesintiye uğratılabilir ne de azaltılabilir. Ayrıca öğrencinin aldığı ulusal burslar Erasmus hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE KRİTERLER 

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

Biruni Üniversitesi örgün eğitim öğrencisi olmak (2. öğretim dahil)  (önlisans, lisans veya lisansüstü)

Biruni Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak,

Ağırlıklı not ortalaması 2,2/4,00 olmalı (önlisans, lisans öğrencileri)

Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)

Lisansüstü birinci sınıfta olan öğrenciler lisans mezuniyet not ortalaması 2,5/4,00 olanlar,

Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yüklü olması (Bir dönem için 30 AKTS)

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ay’ı hibeli ya da hibesiz geçmeyecek olmalı (Öğrencinin faaliyetten yararlanabilmesi için kalan süresinin öğrenim hareketliliği yapabilmesi için minimum 3 ay olması gerekmektedir. Fakat karşı kurumun öğrenim hareketliliği minimum süresi için süresinin yeterli olması gerekir. Örneğin bir dönemi 4,5 ay olan bir kuruma yerleşecekse en az 4.5 ay hakkı bulunması gerekmektedir.)

Not1: Transkript 4’ lük sistemde yer alan ortalamaların asgari not ortalaması şartını sağlayıp sağlamadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Not2: Lisansüstü öğrencileri ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrenim hareketliliğine katılabilmeleri için anlaşmalı olduğumuz kurumlara gitmeleri ve bir dönem için 30 AKTS ders yükü almaları gerekmektedir. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz üçüncü sınıftan sonra öğrenim hareketliliğine katılabilirler.

Lisansüstü öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliklerini aşağıda şartlardan birini yerine getirerek yapabilirler.

  1. 30 ECTS’lik (öğrencinin tez yazmasına katkı sağlayacak “Academic Writing”, “Quantitative and Qualitative research” gibi) ders almaları veya
  2. Tez çalışması için karşı kurumdan kendi imkanlarıyla tez danışmanlığı yapabilecek bir danışman bulup, bu şekilde kabul edildiğine dair bir kabul e-mail alınması ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüze iletilmesi gerekir.

Erasmus Başarı Puanı Hesaplanırken:

Başvuran öğrencilerin Erasmus Başarı Puanı hesaplanırken akademik ortalamalarının % 50’si ve yabancı dil puanının % 50’si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında öğrenim ve ya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken , daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ ar puan azaltma uygulanır. Yani,

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Ayrıca daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

Erasmus Dil Sınavı Hakkında

Dil düzeyinin belirlenmesi için Yabancı Diller Bölümü (YDB) bir yabancı dil sınavı yapar. Eğer geçerli bir dil sınav sonuç belgeniz yok ise bu sınava girmek zorundasınız. Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre yukarıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır.

İngilizce Puan Türleri

Her Erasmus anlaşmamız bulunan üniversitenin bir dil barajı vardır. O baraj, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerinden ya B1 veya B2 olarak değişmektedir. Bu dil seviyelerin eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmektedir.

KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) ve YÖK tarafından yapılan YÖKDİL sınavı birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

Herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS, YDS- e-YDS ve YÖKDİL’e eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.

Eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmedi ise Erasmus Hareketliliğine başvuru tarihinden geriye doğru en son 2 yıl içerisinde alınan yabancı dil belgelerinin geçerliliğinin kabul edilmesine karar verilmiştir.

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL puanları aşağıdaki linkte verilmiştir.

Referans:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

Geçerli bir yabancı dil belgesi olmayanlar YDB’nin yapacağı yabancı dil sınavına girmek zorundadır.

YDYOnun yapacağı Yabancı Dil Sınavında neler soruluyor?
Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, üniversitemiz aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanmaktadır.

Staj Hareketliliği

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere asgari 2 ay azami 12 aydır.

Faaliyetten yararlanabilmek için kayıtlı öğrenci olunması gerekmektedir.

Faaliyet Sürelerine Uyulmadığında Ne Olur? Staj Hareketliliği minimum faaliyet süresi: 2 aydır, belirtilen asgari sürelere uyulmaması durumunda faaliyetiniz geçersiz sayılacak olup, öğrenciye yapılmış olan hibe ödemesinin tamamını iade etmek zorundadır. Faaliyet süreleri karşı kurumlardan alınan Katılım Belgesi ile desteklenerek faaliyet süreleriniz kesinleştirilir.

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

– bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

– yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

– gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

– ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

– araştırma enstitüleri

– vakıflar

– okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

– kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

– kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

– yükseköğretim kurumları

Staj programından yararlanacak öğrenciler Fakültemizin kurumlararası anlaşması bulunan Üniversitelerde veya yukarıda belirtilen esaslara uyan kurumlarda hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilirler. Eğer faaliyetin Üniversite dışında bir kurumda gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa, gidilecek kurumun bulunması ve ilgili yazışmaların yapılması öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrenci Staj Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek Lisans ve Doktora Dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. 1. sınıftaki öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalaması dikkate alınır.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez:

Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih edilmesi durumunda, kurumlar arası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir.

Hibe ödemeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize yapılan ödeme ile orantılı olarak yapılmaktadır. Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin OLS dönüş sınavını tamamlaması, Öğrenci Final Raporu(Online Nihai Rapor), Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, Katılım Sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler, planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

HİBELERLE İLGİLİ OLARAK

1) İlk planlamada alınan hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için yeterli hibe kalmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.

2) Öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve öğrenimin uzatma bölümünün başlamasından sonra bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır.

3) Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur.

4) Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından müteşekkildir.

5) Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Not: Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, hali hazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri öğrenim/staj faaliyeti sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz.

STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE KRİTERLER

Staj Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

Biruni Üniversitesi örgün eğitim öğrencisi olmak (2. öğretim dahil)  (önlisans, lisans veya lisansüstü)

Biruni Üniversitesinde hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak,

Ağırlıklı not ortalaması 2,2/4,00 olmalı (önlisans, lisans öğrencileri)

Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ay’ı hibeli ya da hibesiz geçmeyecek olmalı.

Not: Transkript 4’ lük sistemde yer alan ortalamaların asgari not ortalaması şartını sağlayıp sağlamadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Erasmus Başarı Puanı Hesaplanırken:

Başvuran öğrencilerin Erasmus Başarı Puanı hesaplanırken akademik ortalamalarının % 50’si ve yabancı dil puanının % 50’si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında öğrenim ve ya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ ar puan azaltma uygulanır.

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

Ayrıca daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

Erasmus+ Seçim Ve Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?
Dil düzeyinin belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) bir yabancı dil sınavı yapar. Eğer geçerli bir dil sınav sonuç belgeniz yok ise bu sınava girmek zorundasınız. Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre yukarıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır:

Ayrıca;

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Bundan dolayı, Erasmus Öğrenci Hareketliliği başvuru esnasında doldurulmuş ve karşı kurumdan onaylı alınan Learning Agreement for Traineeship belgesi ile başvurulması önemlidir.

Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih edilmesi durumunda, kurumlar arası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir.

Dil Barajı var mı?

Erasmus Staj İçin Dil Barajı: 55 / 100

 

KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) ve YÖK tarafından yapılan YÖKDİL sınavı birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

Herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS, YDS- e-YDS ve YÖKDİL’e eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.

Eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmedi ise, Eylül 2005 ve sonrasında alınan yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları; KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.

KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL’in Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri ile KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL arasında aşağıdaki tabloda verilen eşdeğerlik geçerlidir.

 

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL
B1 60
B2 75
C1 95
C2 100

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL puanları aşağıda verilmiştir.

KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL CPE CAE TOEFL iBT PTE Akademik
60 C 72 55
65 78 67
70 B 84 71
75 90-95 75-77
80 C A 96-101 78-80
85 102-107 81-83
90 B 108-113 84-86
95 114-119 87-89
100 A 120- 90-

Referans:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

Geçerli bir yabancı dil belgesi olmayanlar Biruni Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavına girmek zorundadır.

Öncelikle, Erasmus+ programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin başta Erasmus Broşürü olmak üzere sitemizde bulunan sayfaları ve de Erasmus Takvimini inceleyerek program hakkında genel bir fikir sahibi olmaları gerekmektedir.

Erasmus Takviminde belirtilen başvuru tarihlerinde Online Başvuru Sistemimiz aktif hale gelmektedir. Sistemdeki başvuru adımlarını takip eden öğrencilerimiz alacakları başvuru evraklarını Bölüm Erasmus Koordinatörlerine onaylattıktan sonra online başvuru sistemimize yükleyerek başvuru işlemlerini gerçekleştirilmiş olurlar.

Staj faaliyeti sonrası öğrencinin Uluslararası İlişkiler Birimine teslim etmesi gereken belgeler:

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance): Staj öğrencisinin staj süresince karşı kurumda staj yaptığını gösteren belgedir. Öğrencinin misafir olduğu kuruluş tarafından doldurulup onaylanması gerekmektedir.

 

Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (After Mobility): Hareketlilik sonrası after the mobility alanının karşı kurum tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.

 

OLS (Online Linguistic Support): OLS (Online Linguistic Support) Online Dil Desteği Sınavına girmeniz zorunludur. Sınava nasıl gireceğiniz sizlere anlatılmaktadır.

 

Online Nihai Form: (MT Anketi) Birimimiz dönüş belgelerini tamamlayarak birimimize ulaştıran öğrencinin bilgilerini Mobility Tool’a girer ve öğrencinin sistemimizde kayıtlı mail adresine hareketlilik dönemine ilişkin bir AB Anketi tanımlanır. Dönüş işlemleri öğrencinin bu Anketi doldurmasının ardından tamamlanır. Anketin sistem tarafından tanımlanan süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir ve hibe ödemeleri ancak raporun tamamlanmasını takiben yapılacaktır.

Arrival – Departure Form: Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Direktörlüğünden sizlere verilecek bir diğer belgeler arrival ve departure belgeleridir. Kurumunuzda staja başladığınız ve stajı bitirdiğiniz tarihler bu belgelere karşı kurum tarafından yazılarak imza ve mühür atılır.

Son olarak sizlerden stajınızı değerlendirebilmeniz ve deneyimlerinizi aktarbilmeniz için Staj Değerlendirme yazısı ve stajınızdan bir fotoğraf istenir.

Evrakları teslim etmek için bizlere ulaştığınızda pasaport giriş – çıkış mühürlerinizde alınarak dosyanıza eklenir.

Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildiğinde hibenin geriye kalan 20%’lik pay öğrenciye ödenecektir.